១៤២៤២៧៥៦២

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • តើសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិចគឺជាអ្វី?

    ផ្នែកមូលដ្ឋានដែលប្រើសម្រាប់ផលិត ឬផ្គុំម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិចត្រូវបានគេហៅថា គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច ហើយសមាសធាតុគឺជាបុគ្គលឯករាជ្យនៅក្នុងសៀគ្វីអេឡិចត្រូនិច។តើមានភាពខុសគ្នារវាងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច និងឧបករណ៍ដែរឬទេ?វា​ជា​ការ​ពិត​ដែល​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​បែងចែក​...
    អាន​បន្ថែម